Εργο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΠΟΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ WELLy

Σημείο εκκίνησης αποτελεί η πραγμάτωση έρευνας και ανάλυσης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των χώρων εταίρων, της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει την σύνοψη βιβλιογρφίας στην κάθε χώρα και τη συλλογή ορθών πρακτικών από εταιρίες/επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εργαλεία και κανόνες για την διαχείριση και τη διασφάλιση της οργανωτικής ευεξίας.

Θα διεξαχθεί επίσης μια εμπειρική έρευνα για τη συλλογή δεδομένων απευθείας από εταιρίες/επιχειρήσεις (εργοδότες και εργαζόμενους) και από ενώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων (αποτέλεσμα ΙΟ1). Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν μία εννοιολογική βάση για τον ορισμό του επαγγελματικού προφίλ του Work WellBeing Manager και την ανάπτυξη του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού (αποτελέσματα ΙΟ2 και ΙΟ3), που θα οδηγήσει στην αναγνώρισή του σε επίπεδο ΕΕ (αποτέλεσμα ΙΟ4) και στην ανάπτυξη εγχειριδίου για την εφαρμογή μέτρων πρόσληψης και καταπολέμησης του εργασιακού άγχους (αποτέλεσμα ΙΟ5).

Για κάθε αποτέλεσμα θα διεξαχθούν διάφορες δραστηριότητες μετάδοσης και διάδοσης (για παράδειγμα: Θεματικές εκδηλώσεις, Διεθνής Συνέδρια, Δελτία Τύπου, Ενημερωτικά Δελτία, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κλπ.)

I.O1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • ΕΡΕΥΝΑ

Πραγμάτωση έρευνας και ανάλυσης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των χώρων εταίρων, της ΕΕ και των ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει την σύνοψη βιβλιογρφίας στην κάθε χώρα και τη συλλογή ορθών πρακτικών από εταιρίες/επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εργαλεία και κανόνες για την διαχείριση και τη διασφάλιση της οργανωτικής ευεξία. Διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας για τη συλλογή δεδομένων απευθείας από εταιρίες/επιχειρήσεις (εργοδότες και εργαζόμενους) και από ενώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

I.O2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ WORK WELLBEING MANAGER ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΑΡΤΙΣΗΣ

Ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ των managers που εργάζονται σε Ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ανάπτυξη ενός ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος κατάρτισης προσαρμοσμένο στην ανάπτυξη των διαχειριστικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση της ευεξίας στην εργασία, ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής αξίας που είναι απαραίτητες για το νέο επαγγελματικό προφίλ.

I.O3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ WORK WELLBEING MANAGER ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ανάπτυξη μαθήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και πιλοτική εφαρμογή του στις χώρες εταίρους βάσει καθοριστικών κριτηρίων αξιολόγησης.

I.O4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ WORK WELLBEING MANAGER ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάπτυξη μοντέλου πιστοποίησης και αξιολόγησης δεξιοτήτων του Work WellBeing Manager.

I.O5

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ WORK WELLBEING MANAGER

  • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Ανάπτυξη εγχειριδίου για την εφαρμογή μέρων πρόσληψης και καταπολέμησης του εργασιακού άγχους.