ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετικά με το WEELy

Το WELLy παρουσιάζοντας το επαγγελματικό προφί του manager για την ευεξία στο χώρο εργασίας και την καταπολέμηση του άγχους, πραγματεύεται τις επιπτώσεις του φυσικού και ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων.

Την τελευταία δεκαετία, η βιβλιογραφία που διερευνά τη σχέση μεταξύ διαχείρισης συμπεριφοράς και ευημερίας των εργαζομένων έχει αυξηθεί δραματικά. Ο τρόπος διαχείρισης των εργαζομένων είναι καθοριστικός παράγοντας για την υγεία και την ευημερία τους (Skakon et al 2010, Kelloway et Barling 2010).

Για αυτό το λόγο, είναι σημαντική η χαρτογράφηση των απαραίτητων ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένας manager για να είναι σε θέση να εφαρμόσει μια σωστή προσέγγιση για την πρόληψη προσωπικού και τη μείωση του άγχους στην εργασία.

Αφού προσδιοριστούν οι ικανότητες που απαιτούνται, θα μπορεί να προσδιοριστεί το πλαίσιο υγείας και ευημερίας των εργαζομένων.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Αυγούστου 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2019-1-SI01-KA202-060391

ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ WELLy

Ως συνολικό αποτέλεσμα, το έργο θα επεξεργαστεί το νέο προφίλ εργασίας για τον Work WellBeing Manager WWM τόσο από κοινωνική όσο και από την επιχειρηματική άποψη. Από επιχειρηματική άποψη, το λιγότερο εργασιακό άγχος βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει τον κύκλο εργασιών. Από κοινωνική άποψη, το ποσοστό των οικονομικά μη παραγωγικών έως παραγωγικών χρόνων κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου βελτιώνεται με τη μείωση των χρόνων ασθενείας, ανεργίας ή / και πρόωρης συνταξιοδότησης.

  • Εισαγωγή πολιτικών για την ψυχική υγεία και ευημερία στον χώρο εργασίας.
  • Βελτιωμένη ψυχική υγεία και μείωση των ασθενιών.
  • Θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα των χώρων εργασίας.